Gå til indhold

Retshjaelp og erstatning

Hvis du har været udsat for vold, overfald, voldtægt eller anden overtrædelse af straffeloven under et ophold i udlandet, kan ambassaden bl.a. hjælpe dig med at finde en lokal advokat.

Anmeldelse af en lovovertrædelse skal som hovedregel ske i det land, hvor overtrædelsen har fundet sted. Efterforskningen og strafforfølgningen vil også normalt skulle gennemføres i dette land, eftersom gerningsmanden, vidner og bevismateriale typisk befinder sig her.

Hvis du er offer for en forbrydelse, overfald, voldtægt eller anden lovovertrædelse i udlandet, rådes du derfor til at anmelde lovovertrædelsen til det lokale politi.

Hvis du har været udsat for en lovovertrædelse begået i udlandet, har du mulighed for at få støtte fra offerrådgivningen i de danske politikredse. Læs mere på
hjemmesiden for offerrådgivningen. Du kan finde yderligere oplysninger i Rigsadvokatens meddelelse til dansk politi og anklagemyndighed om ”Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv.” ("RM 8 2007") Rigsadvokatens hjemmeside. Der er et særligt afsnit (afsnit 6) om vejledning af danskere, der har været udsat for lovovertrædelser i udlandet.

Du kan evt. også undersøge muligheden for at få hjælp fra den private forening Hjælp Voldsofre. Foreningen yder hjælp og rådgivning til voldsofre samt deres nærmeste pårørende. Foreningen finansieres via tilskud fra den danske stat, medlemsindtægter og sponsorater. Du kan læse mere på hjemmesiden for Hjælp Voldsofre.

Hvad kan den danske ambassade hjælpe med?

Den danske ambassade, hvor lovovertrædelsen har fundet sted, kan hjælpe dig med at komme i kontakt med en lokal advokat, som bl.a. kan hjælpe dig i forhold til en anmeldelse til det lokale politi og som på dine vegne kan følge efterforskningen og en eventuel retssag. Udenrigsministeriet kan derimod ikke dække dine advokatudgifter.

Ambassaden kan også hjælpe dig med at få hospitals- eller lægehjælp, anmelde sagen til det lokale politi og at kontakte din familie og dit forsikringsselskab, hvis du har tegnet en privat rejseforsikring. I kontakten til forsikringsselskabet rådes du til at undersøge om juridisk assistance, herunder dækning af udgifter til advokatbistand i udlandet, er en del af din private rejseforsikring. Udenrigsministeriet kan ikke dække dine udgifter til advokat og hospitals- og lægehjælp.

Du skal være opmærksom på, at som hovedregel sker rapportering om efterforskningen og retssagen direkte fra den lokale advokat til den person, som har været udsat for lovovertrædelsen.

I retssager er det vigtigt, at officielle dokumenter oversættes juridisk og substansmæssigt korrekt. Derfor anbefales det, at oversættelser foretages af autoriserede translatører. Ambassaden kan formidle kontakt til en autoriseret translatør i Myanmar, men kan ikke påtage sig oversættelser eller betale for udgiften.

Du kan også komme i en situation, hvor du ikke selv har været offer for en lovovertrædelse i udlandet, men har været vidne til en sådan forbrydelse og bliver indkaldt som vidne i retssagen. Her rådes du til at benytte en lokal advokat. Du skal selv dække advokatudgifter.

Advokater i Myanmar 

Klik her for at komme til en liste over engelsktalende advokater i Myanmar, udarbejdet af den britiske ambassade i Yangon.