Spring til indhold

Råd til danskere i Myanmar i tilfælde af en krisesituation

Danskere i Myanmar opfordres til at registrere sig på Udenrigsministeriets Danskerliste, som kan findes her. Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Du får adgang til Danskerlisten via Appen 'UM Rejseklar'.

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, tlf. nr. +45 33 92 11 12).

Forholdsregler i tilfælde af en alvorlig nødsituation

Generelle råd

I en alvorlig nødsituation vil det normalt være bedst og sikrest at blive hjemme inden døre, forholde sig i ro og jævnligt følge situationen gennem lokale og internationale medier, så som aviser, radio og tv samt internet, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledning og ambassadens hjemme- og Facebookside. Børn bør holdes hjemme fra skole, og voksne bør nøje overveje, om det er tilrådeligt at gå på arbejde. Færdsel udendørs efter mørkets frembrud bør så vidt muligt undgås. Hvis det er nødvendigt at rejse inden for eller igennem et kriseramt område, bør dette ikke ske alene, og en kontaktperson, f.eks. andre danske/nordiske statsborgere i lokalområdet, eller evt. ambassaden, bør underrettes om rejserute med tidsangivelser. Anvisninger fra politi og militær, herunder ved vejspærringer, bør altid følges. Udgangsforbud bør ligeledes altid følges.

Det kan overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at flytte sammen med andre danskere eller nordiske statsborgere i området, evt. tæt på en lufthavn. Medmindre myndighederne, ambassaden eller andre udenlandske repræsentationer tilråder det, bør mange personer dog ikke samles på ét sted. Skulle det blive aktuelt at samle danske og eventuelt andre nordiske statsborgere, bør madrasser, tæpper, proviant, etc. samt centrale dokumenter medbringes.

I tilfælde af eller ved risiko for kemisk udslip eller anden alvorlig luftforurening tilrådes det at gå inden døre, lukke alle døre, vinduer og ventilationsanlæg mv. samt beskytte åndedrættet ved hjælp af våde lommetørklæder, håndklæder eller lign. Der bør lyttes til radio/TV og tjekke på internettet for opdateringer på situationen.

I en beredskabsfase kan det være tilrådeligt at sikre sig:

  • at alle nødvendige identitetspapirer er umiddelbart tilgængelige, herunder gyldigt pas, kørekort, vaccinationskort, (rejse)forsikringer m.m. Desuden anbefales det at man har et mindre lager af pasfotos
  • at man har en tilstrækkelig beholdning af kontanter, herunder små sedler i lokal og udenlandsk valuta
  • et mindre lager af madvarer (konserves og andre fødevarer, som kan holde sig uden køle og frysefaciliteter)
  • et forråd af drikkevand samt fyldte badekar og andre beholdere med brugsvand
  • at man i tilfælde af strømudfald har reservebelysning så som stearinlys, petroleumslamper, lommelygter og andre batteridrevne lamper (med et ekstra lager af batterier) samt ekstra gasflasker til madlavning
  • en batteridrevet transistorradio
  • at mobiltelefoner er fuldt opladede. Sørg evt. for at få en mobiloplader til brug i bilen
  • at bilens benzintank samt en eller flere reservedunke er fyldte, og at der rådes over gode autokort/GPS
  • en førstehjælpskasse
  • adresse og telefonnummer på nærmeste hospital

I øvrigt tilrådes det at være forberedt på eventuelt at skulle deltage i en pludselig evakuering og i den forbindelse have færdigpakket det mest nødvendige. Det må påregnes, at man i en evakueringssituation kun kan medbringe en yderst begrænset mængde bagage.

Det tilrådes generelt at holde tæt kontakt med andre danskere eller nordiske statsborgere i området.

Vejledning og hjælp fra ambassaden

I en beredskabs-/nødsituation er det vigtigt at holde kontakt med den danske ambassade i Yangon.

Det vil dog kunne forventes, at kommunikationsnettet, herunder telefonnettet, ikke virker optimalt, og ikke mindst ambassadens telefonforbindelse kan forventes at blive belastet. I en alvorlig nødsituation vil ambassaden, i det omfang det er muligt, benytte sig af elektronisk kommunikation. Det er derfor særligt vigtigt, at ambassaden har oplysning om danskeres e-mail adresser og mobiltelefonnumre.

Eftersøgning af danske statsborgere

I en beredskabs-/krisesituation er det af stor vigtighed, at eventuelt nyt opholdssted meddeles til ambassaden.

Bistand med anvisning af læge/eller hospital

Ambassaden vil i en nødsituation bedst muligt søge at bistå med anvisning af hospital og læger i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde. Omkostninger i forbindelse med sygdom eller ulykkestilfælde påhviler dog den enkelte.

Evakuering

Såfremt en evakuering skulle blive aktuel, vil den blive søgt arrangeret af ambassaden i samarbejde med de andre nordiske ambassader/EU-ambassader og myndighederne i Danmark. Evakuering vil afhænge af den konkrete situation.

Ambassaden vil søge at orientere samtlige registrerede danskere om samlingssted og tidspunkt. Den endelige beslutning om at deltage i en eventuel evakuering og omkostningerne i forbindelse hermed vil altid påhvile den enkelte, medmindre de danske myndigheder træffer en anden beslutning. Alle deltagere skal underskrive en refusionserklæring for dermed at erklære sig villige til at dække omkostningerne i forbindelse med evakueringen.

Det understreges, at ambassaden kun kan fremsætte råd og ikke bindende forskrifter for, hvorledes den enkelte dansker ønsker at forholde sig i forbindelse med en eventuel evakuering.


Gode links:

For mere information om, hvordan du registrer dig på danskerlisten.